ProCivitas_logotyp_moderniserad

Anmäl kränkande behandling

Skolan ska ha rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när elever utsätts för trakasserier eller kränkande behandling. Åtgärderna ska grundas i en dokumenterad utredning som allsidigt belyser det som inträffat och orsakerna till det inträffade. På ProCivitas gör vi på följande sätt:

STEG 1: ANMÄLAN
Enligt Skollagen (2010:800) ska lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen.

All personal och alla elever på ProCivitas ska känna till att om de själva eller någon annan utsätts för kränkande behandling så är de skyldiga att anmäla detta till rektor. Personal anmäler skyndsamt till rektor via formulär. Elev och vårdnadshavare har också möjlighet att anmäla och gör så via formulär eller genom att kontakta någon ur personalen, som då anmäler via formulär. Formuläret finns att fylla i direkt på skolans intranät. Rektor tar med sig ärendet skyndsamt till elevhälsoteamet. Rektor ska skyndsamt anmäla ärendet till huvudman via e-post jimmy.rosengren@academedia.se

Länk till formulär hittar du här: 

 

STEG 2 :UTREDNING
En utredning som allsidigt belyser vad som hänt och som omfattar både den eller de som kan ha utfört kränkningen och den eller de som blivit utsatta ska skyndsamt göras. Utredningen ska innehålla en analys av orsakerna till det inträffade och ge tillräcklig information för en bedömning av vilka åtgärder som måste vidtas för att trakasserier eller kränkningar inte ska inträffa igen.

På ProCivitas utförs denna utredning av personal inom elevhälsoteamet med stöd av kontaktlärare och rektor/biträdande rektor. Utredningen ska leda fram till åtgärder som riktas mot både den/de som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen.

 

STEG 3: DOKUMENTATION
Utredningen ska dokumenteras och visa vad som hänt och vilka åtgärder skola ska vidta och varför åtgärderna valts. Den samlade dokumentationen ska ge en bild av hur det ser ut i fråga om kränkningar och och trakasserier på hela skolan för att sedan kunna användas i förebyggande syfte.

På ProCivitas ansvarar personal inom elevhälsoteamet med stöd av kontaktlärare och rektor/biträdande rektor.för dokumentationen. Elevhälsoteamet ska tillsammans vara införstådda i den lagstiftning som gäller vid tystnadsplikt och sekretessbestämmelser. Information om kränkningar och trakasserier samt dokumentationen ska tillföras verksamhetschef, dvs huvudman.

 

STEG 4: ÅTGÄRDA
De åtgärder som sätts in ska riktas mot både den som blivit utsatt och den eller de som utövat kränkningen. Det måste följas upp att åtgärderna haft önskad effekt.

På ProCivitas arbetar vi med:

Återkommande samtal med elever och vårdnadshavare – utifrån behov och med personal som har kompetens för uppgiften.
Ökade observationer vid vissa tillfällen, i klassrum, korridor och matsal
Eventuell omorganisation i och av grupper samt insatser i grupper/klasser
Hjälp av skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

STEG 5: UPPFÖLJNING
Rektor ska under lång tid härefter försäkra sig att det ovälkomna beteendet har upphört. Fortsätter problemen ska ärendet utredas på nytt.

På ProCivitas följs ärenden med kränkande behandling upp vid elevvårdsmöten (måndagar) samt EHT-möten för att utvärdera insatta åtgärder och för att försäkra oss om att ovälkomna betenden upphört.

YTTERLIGARE ÅTGÄRDER
Elev som är utsatt för kränkande behandling eller mobbning och inte får tillräcklig hjälp från skolan, eller förälder, kan anmäla skolan till Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Barn- och elevombudet utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol. BEO tel 08 586 080 00. När det är fråga om diskriminering eller trakasserier kan ärendet anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO) tel 08 120 20 700.