Synpunkter på verksamheten

Rutiner för synpunkter på verksamheten

Att få ta del av synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen. Om elev eller vårdnadshavare har synpunkter så kan de direkt framföras till skolan eller den det berör.

Ta gärna hjälp av din klasscoach, undervisande lärare eller annan personal på skolan. Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till verksamhetschef/huvudman för ProCivitas Privata Gymnasium som ansvarar för utredning.

Du kan ringa, maila eller per post skicka in dina klagomål och synpunkter.

Steg- för steg vid klagomål och synpunkter:

1. A) Ta kontakt med din klasscoach alternativt din/son eller dotters klasscoach eller annan lärare. Läraren ansvarar för att informationen dokumenteras och skickar till rektor.
B) Eller använd ”Blankett för klagomål och synpunkter på verksamheten kan du ladda ned här.». Ifylld blankett skickas härefter till skolans rektor förslagsvis via mail.

2. Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och eventuella brister rättas till. Rektor ansvarar för hanteringen och att allt dokumenteras.

3. Rektor eller den rektor utser ger nödvändig återkoppling till elev/målsman samt att detta dokumenteras.

4. Vid ärenden av allvarligare art eller där elev/målsman ej är nöjda med hanteringen ska rektor tillse att huvudmannen informeras. Huvudmannen beslutar hur synpunkterna ska hanteras.

Huvudman
Jimmy Rosengren, Skolchef
 ProCivitas Privata Gymnasium
jimmy.rosengren@procivitas.se

Postadress
ProCivitas Privata Gymnasium
Jimmy Rosengren
Box 213
101 24 Stockholm

Besöksadress huvudkontor
Adolf Fredriks kyrkogata 2
Stockholm