Kvalitetsarbete

Varje huvudman och rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Enligt Skollagen 2010:800 4 kap. om Kvalitet och inflytande ska varje huvudman systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet vid skolan genomförs enligt 4 kap 4 §.

Av den nya skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Vårt kvalitetsarbete syftar till att kontinuerligt förbättra verksamheten genom att identifiera nödvändiga förutsättningar samt vidta de åtgärder som krävs i arbetet mot att nå de nationella målen såväl som de interna. Detta görs främst genom att beskriva nuläget med bla statistik, sätta mål inför den kommande perioden samt följa upp utifrån tidigare mål och gjorda förändringar.

Till grund för redovisningen finns främst följande instrument

Utvärderingar vid terminsslut

Utvecklingssamtal med elever

Medarbetarsamtal

Djupintervjuer med elever

Personalkonferenser

Löpande utvärderingar av arrangemang som gästföreläsningar, studiebesök etc.

Påkallade undersökningar

Kursutvärderingar av lärare

Externa utvärderingar

Jämförelse av intern och offentlig statistik

Kvalitetsrapport 2016-2017»